[ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag]

Doradztwo inwestycyjne - Otwarcie usługi

1
2
Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego dla osoby fizycznej.
Ja, [ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag] jako posiadacz rachunku numer [ERR: No form dyntag], wnioskuję o zawarcie umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, na podstawie której BDM będzie przekazywał mi rekomendacje inwestycyjne dotyczące odpowiednich dla mnie strategii inwestycyjnych.
[ERR: No form dyntag]
Wniosek od obu współmałżonków
W przypadku rachunków współmałżeńskich wniosek powinien być złożony osobno przez każdego ze współmałżonków.
Wspołwłasność
 • Jeżeli rachunek ma współwłaścicieli, do dokumentów rachunku został dołączony Aneks Współwłaśność,
 • Był też podpisywany przez dwie osoby,
 • Możesz też sprawdzić tę informację dzwoniąc do Domu Maklerskiego BDM S.A. Przygotuj numer rachunku. Infolinia 800 312 124 lub 338 128 440.
[ERR: No form dyntag]
Zgoda na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej
Brak zgody uniemożliwia złożenie wniosku.
W aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> Zgody i oświadczenia >> możesz zmienić zgodę na dokumenty w formie elektronicznej.
Adres e-mail
Brak adresu uniemożliwia złożenie wniosku.
W aplikacji BDM onLine >> menu Wnioski >> Dane osobowe >> Zmiana adresu e-mail (osoba fizyczna) >> możesz sprawdzić lub wprowadzić nowy adres e-mail.
Zgoda na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej
W aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> Zgody i oświadczenia >> możesz sprawdzić lub zmienić zgodę na dokumenty w formie elektronicznej.
Adres e-mail
W aplikacji BDM onLine >> menu Ustawienia >> Informacje o rachunku >> E-mail możesz sprawdzić aktualny adres e-mail.
W aplikacji BDM onLine >> menu Wnioski >> Dane osobowe >> Zmiana adresu e-mail (osoba fizyczna) >> możesz wprowadzić nowy adres e-mail.

WAŻNE

 • Warunkiem zawarcia umowy jest wykonanie nowej ankiety adekwatności usług dostępnej od 01 sierpnia 2022.
  Możesz ją uzupełnić w aplikacji BDM onLine >> Portal BDM >> Adekwatność usług.
 • Umowa o doradztwo inwestycyjne powiązana będzie z rachunkiem inwestycyjnym, z którego Klient składa wniosek. Oznacza to, że przy zamknięciu tego rachunku umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego ulegnie automatycznemu rozwiązaniu.
 • Niniejszym informujemy, że Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz TUTAJ.

TREŚĆ UMOWY

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego nr [ERR: No form dyntag] (dalej Umowa)
Umowę zawarto pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej BDM a:
Imię(imiona)/Nazwa: [ERR: No form dyntag]
Nazwisko/Nazwa: [ERR: No form dyntag]
Numer rachunku inwestycyjnego w BDM [ERR: No form dyntag]
zwanym(-ą) dalej Klientem.

§ 1
 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez BDM na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego zależnego, polegającego m. in. na udzielaniu Klientowi Rekomendacji inwestycyjnych dotyczących kupna, sprzedaży, odkupienia, umorzenia, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wstrzymania się od wykonania, wykupu określonych instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfeli Modelowych lub uprawnień z tych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów.
 2. Świadczenie przez BDM usług doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny oznacza, iż BDM może rekomendować Klientowi w sposób określony w ust. 1 portfele modelowe zawierające instrumenty finansowe, których emitenci związani są z BDM bliskimi powiązaniami lub bliskimi stosunkami prawnymi lub handlowymi. W takiej sytuacji BDM, w zakresie rekomendowanych instrumentów finansowych, wyjaśnia Klientowi stosunki łączące BDM z emitentami lub dostawcami instrumentów finansowych.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy jest uprzednie zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich wraz z dostępem do BDM-online.
§ 2
 1. Wszystkie aktualne produkty BDM w ramach prowadzonej działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego (produkty DI) są dostępne dla Klienta o ile odpowiadają jego Profilowi Ryzyka. Klient może aktywować/dezaktywować dostęp do poszczególnych produktów w systemie BDMonline (pod warunkiem, że BDM udostępni taką możliwość), lub składając pracownikowi Punktu Obsługi Klienta (POK) pisemną dyspozycję.
 2. BDM zastrzega sobie prawo zmiany charakterystyk produktu DI opisanych w Polityce Inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy z Klientem. Taka zmiana nie może wpływać na zmianę oceny ryzyka (w skali od 1 do 7) danego produktu DI.
 3. O zmianie o której mowa w pkt 2. BDM informuje Klienta zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego zależnego przez Dom Maklerski BDM S.A. (Regulamin doradztwa).
§ 3
Rekomendacje inwestycyjne są wysyłane na adres e-mail Klienta wskazany w Karcie Klienta stanowiącej załącznik do umowy o świadczenie usług maklerskich. Pozostałe dane kontaktowe (w tym przede wszystkim adres korespondencyjny oraz numer telefonu) zgodne są z umową o świadczenie usług maklerskich, Umową IKE, Umową IKZE w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BDM.
§ 4
 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem doradztwa, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na to, aby stanowił on integralną część Umowy.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu doradztwa.
§ 5
Klient niniejszym oświadcza, że każda decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana przez niego na podstawie rekomendacji inwestycyjnych przekazywanych mu przez BDM w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego jest wyłącznie jego (Klienta) autonomiczną decyzją, w szczególności gdy Klient wybiera poszczególne instrumenty finansowe z zaproponowanego portfela instrumentów finansowych obejmującego więcej niż jedną pozycję, a jej konsekwencje ponosi wyłącznie Klient.
§ 6
Wszelkie zmiany Umowy następują pod rygorem nieważności w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy.
§ 7
 1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
 3. Niniejsza umowa zastępuje wcześniejszą umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, o ile takowa umowa była zawarta pomiędzy Klientem a BDM. Z chwilą podpisania niniejszej umowy ulega rozwiązaniu ta wcześniejsza umowa.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Regulamin świadczenia usług doradztwa
[ERR: No form dyntag]