Badanie adekwatności usług

1
2
Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o zmianę oceny adekwatności usług.
?

WIEDZA O INWESTOWANIU I DOŚWIADCZENIE

 1. Proszę podać liczbę transakcji oraz ich wartość w ostatnich 5 latach na poszczególnych instrumentach finansowych:

  Instrumenty dłużne
  ?
  oraz


  Instrumenty udziałowe
  ?
  oraz


  Instrumenty z wbudowaną dźwignią
  ?
  oraz


 2. Czy Pana/Pani wykształcenie lub zawód związany jest z rynkiem kapitałowym?
 3. Czy dywersyfikacja portfela (budowanie swoich inwestycji w oparciu o różnorodne instrumenty) całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?
 4. Czy wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji rośnie ryzyko poniesienia straty?
 5. Czy stosując się do rekomendacji wydanych przez dom maklerski, można ponieść stratę?:
 6. Czy możliwe jest poniesienie straty większej niż 50% w krótkim horyzoncie czasowym na inwestycjach w akcje lub obligacje?
 7. Czy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych / strategii inwestycyjnych różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego?
 8. W przypadku bankructwa emitenta obligacji ich posiadacz może stracić wszystkie zainwestowane w nie środki
 9. Dźwignia finansowa pozwala na istotne zwiększenie stopy zwrotu, ale może też wygenerować stratę przewyższającą zainwestowany kapitał.
 10. Czy instrumenty z dźwignią finansową mogą wygenerować w ciągu jednego dnia stratę wynoszącą więcej niż 50% zainwestowanego kapitału?
 11. POZIOM AKCEPTACJI RYZYKA

 12. Wartość inwestycji w akcje przykładowej spółki spadła w krótkim czasie o 20%. Zakładając, że nie pojawiły się nowe informacje dotyczące tej inwestycji, co wg Pani/Pana/(Państwa podmiotu) należałoby zrobić:


 13. Wartość inwestycji w akcje przykładowej spółki wzrosła w krótkim czasie o +25%. Zakładając, że nie pojawiły się nowe informacje dotyczące tej inwestycji, co wg Pani/Pana/(Państwa podmiotu) należałoby zrobić:


 14. Okazało się, że wygrał(a) Pan(i)/(Państwa podmiot) nagrodę. Proszę wybrać, który scenariusz byłby najbardziej preferowany:


 15. Czy byłaby/byłby Pani/Pan/Państwa podmiot skłonna/y wziąć pożyczkę w celu zakupu papierów wartościowych po okazyjnej cenie?


 16. Mamy do wyboru trzy portfele inwestycyjne. Poniższa tabela przedstawia ich charakterystyki. Proszę o wskazanie, który z przedstawionych portfeli byłby dla Pani/Pana/Państwa podmiotu najbardziej odpowiedni:


  ?
 17. SYTUACJA FINANSOWA I CELE INWESTYCYJNE

 18. Proszę wskazać, ile środków pieniężnych pozostaje Pani/Panu/Państwa podmiotowi miesięcznie, po wydatkowaniu wszelkich kosztów.
 19. Szacunkowa łączna wartość aktywów (nieruchomości, samochody, środki pieniężne itp.) pomniejszone o łączną wartość zobowiązań
 20. Jaki procent oszczędności zamierza Pani/Pan/Państwa podmiot zainwestować?
 21. Proszę wskazać w jakim terminie będzie Pani/Pan/Państwa podmiot potrzebowała/ł wypłacić całość lub większość zainwestowanych środków finansowych?
 22. Jaki jest Pani/Pana/Państwa podmiotu cel inwestycyjny i podejście do ryzyka poniesienia strat?


 23. PREFERENCJE I CELE INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - ESG

 24. Czy w związku z usługą doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami inwestycyjnymi, DM BDM S.A. powinien uwzględniać w Pani/Pana/Państwa inwestycjach preferencje, ryzyka oraz niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju?
  ?
 25. Czy uwzględniając swoje cele inwestycyjne związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju, jest Pani/Pan/Państwa podmiot zainteresowany również inwestycjami w instrumenty finansowe nieuwzględniające czynników zrównoważonego rozwoju?
  ?
Potwierdzam rzetelność, kompletność i aktualność powyższych informacji oraz oświadczam, iż byłam/em oraz jestem świadoma/y wagi przekazywania dokładnych i aktualnych informacji.